Zinwork
Search
K

BÁO CÁO THỐNG KÊ

Để xem báo cáo thống kê, trong Menu, mục “Báo cáo” bạn có thể xem được báo cáo Tổng quan công việc, tiến độ công việc, xuất nhập tồn, lượng hàng bán, lợi nhuận và nhân sự. Bạn có thể kích vào từng mục để xem chi tiết từng báo cáo.
* Tổng quan công việc: Bạn có thể xem tổng quan công việc theo ngày, tuần, tháng hoặc năm
* Tiến độ công việc:
Nếu Option “Chế độ đặt thời gian công việc” chọn ngày bắt đầu
Nếu Option “Chế độ đặt thời gian công việc” chọn ngày kết thúc
Nếu Option “Chế độ đặt thời gian công việc” chọn ngày bắt đầu và kết thúc công việc
* Xuất nhập tồn: Báo cáo lượng hàng tồn trong kho theo ngày, tuần, tháng hoặc theo năm.
Lượng hàng bán:
Lợi nhuận
Nhân sự