BÁO CÁO THỐNG KÊ

Để xem báo cáo thống kê, trong Menu, mục “Báo cáo” bạn có thể xem được báo cáo Tổng quan công việc, tiến độ công việc, xuất nhập tồn, lượng hàng bán, lợi nhuận và nhân sự. Bạn có thể kích vào từng mục để xem chi tiết từng báo cáo.

Nếu Option “Chế độ đặt thời gian công việc” chọn ngày bắt đầu

Nếu Option “Chế độ đặt thời gian công việc” chọn ngày kết thúc

Nếu Option “Chế độ đặt thời gian công việc” chọn ngày bắt đầu và kết thúc công việc

Lượng hàng bán:

Lợi nhuận

Nhân sự

Last updated