MỜI THÀNH VIÊN VÀO NHÓM VÀ PHÂN QUYỀN

Mời thành viên vào nhóm và phân quyền

Quyền truy cập

Khi nhấn vào “Quyền truy cập” chọn “Hiện tất cả”. Nếu muốn cho phép nhân sự thực hiện những quyền nào thì tích vào quyền đó, nếu không thì không tích.

Cụ thể như sau:

Công việc:

- Tạo mới công việc: Nếu tích vào ô này thì nhân sự được phép tạo mới công việc.

- Thay đổi người thực hiện công việc: Nhân sự được phép thay đổi (chọn) người thực hiện khi cập nhật công việc.

- Thay đổi khách hàng trong công việc: Nhân sự được phép thay đổi mục khách hàng đã chọn và thêm mới khách hàng.

- Đánh giá công việc

- Xác nhận kiểm tiền trong công việc

- Xác nhận kiểm kho trong công việc

- Duyệt đóng công việc

- Xóa bình luận người khác

- Chỉnh sửa bình luận người khác

- Hủy công việc người khác

- Chỉnh sửa nội dung và chuyển trạng thái công việc người khác: Với một công việc cụ thể thì người tạo việc và người chủ nhóm có toàn quyền sửa nội dung và chuyển trạng thái công việc này, còn nhân viên khác nếu không tích quyền này (mặc định) thì sẽ không sửa được nội dung công việc, nhưng vẫn chuyển trạng thái được nếu mình là người thực hiện hay giao việc.

- Là người giao việc và Xét duyệt công việc mới

- Xem danh sách công việc ghi nợ: Những công việc khách chưa thanh toán mình chuyển qua mục ghi nợ và có thể chỉnh sửa công việc ghi nợ

- Xem danh sách công việc đã đóng: Những công việc đã đóng chỉ xem và không thể chỉnh sửa

Nhân sự:

- Mời và duyệt nhân sự tham gia nhóm

- Xóa nhân sự khỏi nhóm

- Chỉnh sửa thông tin nhân sự

- Xem thông tin lương thưởng nhân sự

- Phân quyền truy cập cho nhân sự

- Chấm công nhân sự

Khách hàng:

- Tạo mới khách hàng

- Chỉnh sửa thông tin khách hàng

- Xóa khách hàng

- Xem danh sách nhóm khách hàng

- Tạo mới nhóm khách hàng

- Chỉnh sửa nhóm khách hàng

- Xóa nhóm khách hàng

Thiết bị lắp đặt:

- Quản lý danh mục thiết bị

Kho hàng:

- Tạo mới sản phẩm dịch vụ

- Sửa thông tin sản phẩm dịch vụ

- Xóa sản phẩm dịch vụ

- Nhập xuất kho

- Xem danh sách nhóm sản phẩm dịch vụ

- Tạo mới nhóm sản phẩm dịch vụ

- Chỉnh sửa nhóm sản phẩm dịch vụ

- Xóa nhóm sản phẩm dịch vụ

Thu chi:

- Nhập thu chi

- Quản lý dòng tiền

Báo cáo:

- Tiến độ công việc

- Xuất nhập tồn

- Lượng hàng bán

- Lợi nhuận

- Nhân sự

Cài đặt:

- Xem danh sách nhãn việc

- Chỉnh sữa nhãn việc

- Xem danh sách mục tính điểm thưởng

- Tạo mới mục tính điểm thưởng

- Chỉnh sửa mục tính điểm thưởng

- Xóa mục tính điểm thưởng

- Cài đặt chung cho nhóm

Xin vào nhóm

Sau khi đăng nhập vào ứng dụng bằng email và mật khẩu, bạn có thể bắt đầu xin vào nhóm làm việc của mình, hoặc kiểm tra lời mời nhóm và chấp nhận lời mời vào nhóm khác nếu có.

Để xin vào nhóm, tại màn hình chính, bấm “Xin vào nhóm”

Sau đó nhập mã nhóm bạn muốn tham gia, bấm “Gửi”. Mã nhóm sẽ được người quản lý gửi cho bạn. Yêu cầu của bạn sẽ được quản lý nhóm xét duyệt.

Sau khi gửi xong sẽ có thông báo “Gửi yêu cầu thành công”.

Video Hướng Dẫn

Last updated