QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

Quản lý công việc

Màn hình quản lý công việc mặc định như sau

- Vùng 1: Nhấn vào “Quản lý công việc”.

- Vùng 2: Tìm kiếm công việc.

· Nhập từ khóa để tìm kiếm công việc theo tên, ghi chú.

· Nhập @ + từ khóa để tìm kiếm theo người thực hiện công việc.

· Nhập # + từ khóa để tìm kiếm theo khách hàng trong công việc.

- Vùng 3: Nhấn vào để hiển thị “Tất cả” các thông báo hoặc xem thông báo “Của tôi” hay “Bình luận”

- Vùng 4: Chọn để lọc hiển thị công việc theo ngày: Bạn có thể lọc hiển thị công việc theo “Tất cả”, “Của tôi”, “Tôi giao”, “Theo người” hoặc “Chờ duyệt”

· Tất cả: Hiển thị đầy đủ các công việc trong list công việc

· Của tôi: Hiển thị tất cả các công việc của tôi đang thực hiện

· Tôi giao: Hiển thị tất cả các công việc tôi giao cho người khác thực hiện

· Theo người: Lọc tất cả các công việc theo người thực hiện, theo người giao việc hoặc người tạo việc tùy theo nhu cầu.

· Chờ duyệt: Hiển thị các công việc đang chờ quản lý xét duyệt. Với một công việc cụ thể do nhân viên tạo, việc tạo ra sẽ bị ẩn và ở trạng thái chờ duyệt. Khi quản lý xét duyệt thì công việc đó sẽ hiển thị.

- Vùng 5: Chọn để lọc hiển thị công việc theo tiến độ: Việc mới, đang làm hoặc đã xong.

Vùng 6: Hiển thị các công việc hiện tại của nhóm, bạn có thể bấm vào để xem chi tiết công việc hoặc có thể nhấn “in phiếu” gồm phiếu dịch vụ khách hàng, biên bản xử lý kỹ thuật, biên bản kiểm tra thiết bị, phiếu giao hàng, phiếu thanh toán

Last updated