QUẢN LÝ TÀI LIỆU

Tại màn hình chính, Nhấn “Quản lý file” sẽ hiển thị tất cả các file tài liệu tải lên, trong mục bình luận công việc hoặc bình luận của tôi

Video Hướng Dẫn :

Last updated