QUẢN LÝ FILE

Để quản lý file. Tại màn hình chính, Nhấn vào Menu ở góc trên bên trái phần mềm để mở Menu.

Trong mục “Thông tin nội bộ” bấm chọn “Quản lý file” sẽ hiển thị tất cả các file gửi lên hoặc trong mục bình luận công việc

Video Hướng Dẫn :

Last updated