QUẢN LÝ THU CHI

Trong Menu, mục “Thu chi”

Trong Menu, mục “Thu chi”

- Chọn mục “Quản lý dòng tiền”: Xem thông tin và số tiền sản phẩm và dịch vụ bán được. Bấm chọn dòng tiền để xem chi tiết. Những công việc đã duyệt đóng thì không thể chỉnh sửa.

- Nhập thu chi: Để nhập thu chi, vào Menu, mục “Thu chi”, chọn “Nhập thu chi”

1: Tích vào ô Thu: Nếu nhập dòng tiền thu

2: Tích vào ô Chi: Nếu nhập dòng tiền chi

3: Diễn giải: Diễn giải nội dung cần thu/ chi

4: Số tiền: Nhập số tiền cần thu/ chi

5: Người nộp: Ghi rõ tên người nộp

Sau khi nhập xong thông tin, bấm vào nút “Lưu”

để lưu lại hoặc bấm “Hủy” nếu không muốn lưu.

Video Hướng Dẫn :

Last updated