XIN VÀO NHÓM

Sau khi đăng nhập vào ứng dụng bằng email và mật khẩu, bạn có thể bắt đầu xin vào nhóm làm việc của mình, hoặc kiểm tra lời mời nhóm và chấp nhận lời mời vào nhóm khác nếu có.

Để xin vào nhóm, tại màn hình chính, bấm “Xin vào nhóm”

Sau đó nhập mã nhóm bạn muốn tham gia, bấm “Gửi”. Mã nhóm sẽ được người quản lý gửi cho bạn. Yêu cầu của bạn sẽ được quản lý nhóm xét duyệt.

Sau khi gửi xong sẽ có thông báo “Gửi yêu cầu thành công”.

Last updated