Zinwork
Search
K

QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

- Màn hình quản lý công việc mặc định sau khi đăng nhập vào nhóm gồm
+ Vùng 1: Bấm vào để hiện Menu của phần mềm
+ Vùng 2: Nhấn vào để hiển thị tất cả các thông báo
+ Vùng 3: Chọn để lọc hiển thị công việc theo ngày
+ Vùng 4: Chọn để lọc hiển thị công việc theo tiến độ:
Việc mới, đang làm hoặc đã xong.
+ Vùng 5: Hiển thị các công việc hiện tại của nhóm.
Bấm vào để xem chi tiết công việc
+ Vùng 6: Các phím tắt trong phần mềm như quản lý
Nhân sự, quản lý kho hàng hoặc xem dòng tiền, nút (+) để
tạo công việc
Ghi chú: Ở vùng 3 bạn có thể lọc hiển thị công việc theo “Tất cả”, “Của tôi”, “Tôi giao”, “Theo người” hoặc “Chờ duyệt”
- Tất cả: Hiển thị đầy đủ các công việc trong list công việc
- Của tôi: Hiển thị tất cả các công việc của tôi đang thực hiện
- Tôi giao: Hiển thị tất cả các công việc tôi giao cho người khác thực hiện
- Theo người: Lọc tất cả các công việc theo người thực hiện, theo người giao việc hoặc người tạo việc tùy theo nhu cầu.
- Chờ duyệt: Hiển thị các công việc đang chờ quản lý xét duyệt.