QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

- Màn hình quản lý công việc mặc định sau khi đăng nhập vào nhóm gồm

+ Vùng 1: Bấm vào để hiện Menu của phần mềm

+ Vùng 2: Nhấn vào để hiển thị tất cả các thông báo

+ Vùng 3: Chọn để lọc hiển thị công việc theo ngày

+ Vùng 4: Chọn để lọc hiển thị công việc theo tiến độ:

Việc mới, đang làm hoặc đã xong.

+ Vùng 5: Hiển thị các công việc hiện tại của nhóm.

Bấm vào để xem chi tiết công việc

+ Vùng 6: Các phím tắt trong phần mềm như quản lý

Nhân sự, quản lý kho hàng hoặc xem dòng tiền, nút (+) để

tạo công việc

Ghi chú: Ở vùng 3 bạn có thể lọc hiển thị công việc theo “Tất cả”, “Của tôi”, “Tôi giao”, “Theo người” hoặc “Chờ duyệt”

- Tất cả: Hiển thị đầy đủ các công việc trong list công việc

- Của tôi: Hiển thị tất cả các công việc của tôi đang thực hiện

- Tôi giao: Hiển thị tất cả các công việc tôi giao cho người khác thực hiện

- Theo người: Lọc tất cả các công việc theo người thực hiện, theo người giao việc hoặc người tạo việc tùy theo nhu cầu.

- Chờ duyệt: Hiển thị các công việc đang chờ quản lý xét duyệt.

Last updated