QUẢN LÝ KHO HÀNG

Quản lý kho hàng

Tại màn hình chính nhấn mục “Kho hàng”

- Xem thông tin và số lượng các sản phẩm, dịch vụ có trong kho. Bấm chọn sản phẩm/dịch vụ để xem chi tiết hoặc nhấn sửa thông tin, lưu lại sau khi thay đổi.

Để nhập kho/xuất kho: Trong kho hàng có 2 mục “Xét tồn”“Không xét tồn”. Muốn nhập kho bạn chọn “Nhập kho”, nhập vào số lượng, nội dung ghi chú (nếu có), bấm vào nút “Xác nhận” để lưu hoặc “Huỷ” nếu không muốn lưu lại.

- Xuất kho thực hiện tương tự

- Cài đặt nhóm: Quản lý nhóm sản phẩm/dịch vụ. Để thêm một nhóm sản phẩm mới, nhấn “Thêm”. Nhập tên nhóm, bấm vào nút “Lưu” để lưu nhóm.

Thao tác thêm mới sản phẩm/dịch vụ: Nhấn mục “Kho hàng” sau đó nhấn “Thêm mới”

Điều đầy đủ thông tin:

(1) Tên sản phẩm/dịch vụ

(2) Cảnh báo nếu mức tồn trong kho

(3) Giá nhập

(4) Giá bán

(5) Ghi chú

(6) Không xét xuất nhập tồn

(7) Đơn vị

(8) Chọn nhóm sản phẩm/dịch vụ

(9) Hình ảnh: Thêm ảnh cho sản phẩm/ dịch vụ

Sau khi nhập xong thông tin, bấm vào nút “Lưu lại” để lưu lại hoặc bấm Hủy nếu không muốn lưu lại.

7. Quản lý thu chi

Tại màn hình chính nhấn mục Thu chi”

Mục Quản lý dòng tiền: Xem thông tin và số tiền sản phẩm và dịch vụ bán được. Bấm chọn dòng tiền để xem chi tiết. Những công việc đã duyệt đóng thì không thể chỉnh sửa.

Để nhập thu chi nhấn vào “Nhập thu chi”

(1) Tích vào ô Nhập Thu: Nếu nhập dòng tiền thu

(2) Tích vào ô Nhập Chi: Nếu nhập dòng tiền chi

(3) Diễn giải: Diễn giải nội dung cần thu/ chi

(4) Số tiền: Nhập số tiền cần thu/ chi

(5) Người nộp: Ghi rõ tên người nộp

Sau khi nhập xong thông tin, bấm vào nút “Xác nhận” để lưu lại hoặc bấm Hủy nếu không muốn lưu.

Video Hướng Dẫn :

Last updated