XUẤT DỮ LIỆU BẰNG FILE EXCEL

Có 3 trường hợp xuất excel: Xuất danh sách khách hàng, xuất danh sách thiết bị của 1 khách hàng và xuất lịch sử công việc của thiết bị.

Xuất danh sách khách hàng

Để xuất danh sách khách hàng ra file excel, mục “Khách hàng” chọn “Xuất Excel”.

Xuất danh sách thiết bị của một khách hàng

Để xuất danh sách thiết bị của một khách hàng ra file excel, mục “Khách hàng” chọn biểu tượng như đã khoanh dưới rồi nhấn “Xuất excel”

Xuất lịch sử công việc của thiết bị

Để xuất lịch sử công việc của thiết bị ra file excel, mục “Khách hàng” chọn biểu tượng như đã khoanh dưới, nhấn vào tên thiết bị rồi nhấn vào biểu tượng mũi tên để xuất excel

Last updated