CÀI ĐẶT BỘ PHẬN

Để thiết lập bộ phận, mục “Cài đặt” - “Bộ phận”

Để thêm bộ phận, nhấn “Thêm”: Nhập tên bộ phận sau đó nhấn “Lưu”

Last updated