PHÂN QUYỀN TRUY CẬP

Quyền truy cập

Khi nhấn vào “Quyền truy cập”. Nếu muốn cho phép nhân sự thực hiện những quyền nào thì tích vào quyền đó, nếu không thì không tích.

Kho hàng:

- Tạo mới sản phẩm

- Sửa thông tin sản phẩm

- Xóa sản phẩm

- Nhập xuất kho

Nhóm kho hàng:

- Xem danh sách nhóm sản phẩm

- Tạo mới nhóm sản phẩm

- Chỉnh sửa nhóm sản phẩm

- Xóa nhóm sản phẩm

Thu chi:

- Nhập thu chi

- Quản lý dòng tiền

Khách hàng:

- Tạo mới khách hàng

- Chỉnh sửa thông tin khách hàng

- Xóa khách hàng

Nhóm khách hàng:

- Xem danh sách nhóm khách hàng

- Tạo mới nhóm khách hàng

- Chỉnh sửa nhóm khách hàng

- Xóa nhóm khách hàng

Công việc:

- Tạo mới công việc: Nếu tích vào ô này thì nhân sự được phép tạo mới công việc.

- Hủy công việc người khác

- Chỉnh sửa nội dung và chuyển trạng thái công việc người khác: Với một công việc cụ thể thì người tạo việc và người chủ nhóm có toàn quyền sửa nội dung và chuyển trạng thái công việc này, còn nhân viên khác nếu không tích quyền này (mặc định) thì sẽ không sửa được nội dung công việc, nhưng vẫn chuyển trạng thái được nếu mình là người thực hiện hay giao việc.

- Xóa bình luận người khác

- Chỉnh sửa bình luận người khác

- Đánh giá công việc

- Xác nhận kiểm tiền trong công việc

- Xác nhận kiểm kho trong công việc

- Duyệt đóng công việc

- Thay đổi người thực hiện công việc: Nhân sự được phép thay đổi (chọn) người thực hiện khi cập nhật công việc.

- Xem danh sách công việc ghi nợ: Những công việc khách chưa thanh toán mình chuyển qua mục ghi nợ và có thể chỉnh sửa công việc ghi nợ

- Xem danh sách công việc đã đóng: Những công việc đã đóng chỉ xem và không thể chỉnh sửa

- Là người giao việc và Xét duyệt công việc mới

- Thay đổi khách hàng trong công việc

Báo cáo:

- Xuất nhập tồn

- Lượng hàng bán

- Lợi nhuận

- Nhân sự

- Tiến độ công việc

- Quản lý tất cả các file bình luận công việc

Cài đặt:

- Cài đặt chung cho nhóm

Nhân sự:

- Mời và duyệt nhân sự tham gia nhóm

- Xóa nhân sự khỏi nhóm

- Chỉnh sửa thông tin nhân sự

- Xem thông tin lương thưởng nhân sự

- Phân quyền truy cập cho nhân sự

- Chấm công nhân sự

Mục tính điểm thưởng:

- Xem danh sách mục tính điểm thưởng

- Tạo mới mục tính điểm thưởng

- Chỉnh sửa mục tính điểm thưởng

- Xóa mục tính điểm thưởng

Nhãn công việc:

- Xem danh sách nhãn việc

- Chỉnh sửa nhãn việc

Thiết bị lắp đặt:

- Quản lý danh mục thiết bị

Video Hướng Dẫn :

Last updated