MỤC TÍNH ĐIỂM THƯỞNG

Thiết lập mục tính điểm thưởng (KPI)

Thiết lập mục tính điểm thưởng (KPI) cho công việc, giúp phân chia điểm, tính thưởng nhanh cho nhân viên sau khi duyệt đóng công việc.

Để thiết lập mục tính điểm thưởng, mục “Cài đặt” - “Mục tính điểm thưởng”

Để thêm mục tính điểm thưởng, nhấn “Thêm”: Nhập tên mục tính điểm thưởng và điểm sau đó nhấn “Lưu”

Last updated