NHẬP LIỆU BẰNG FILE EXCEL

Hướng dẫn nhập dữ liệu ban đầu từ excel

Khách hàng

Để nhập dữ liệu khách hàng từ excel, mục “Khách hàng” chọn “Nhập Excel”. Có thể tải file Excel mẫu rồi điền đầy đủ thông tin khách hàng như ví dụ dưới đây. Trường hợp khách hàng có sẵn file excel “Danh sách khách hàng”, bạn có thể copy các tiêu đề bôi đỏ vào file “danh sách khách hàng”

Lưu ý: Các trường bôi đỏ là nội dung bắt buộc phải điền đầy đủ thông tin

Sau khi tạo xong khách hàng, chọn file Excel rồi nhấn “Xác nhận”

Lưu ý: Có thể tích vào ô “Ghi đè nếu trùng số điện thoại” trường hợp này đã có sẵn khách hàng trên phần mềm nếu nhập Excel bị trùng số điện thoại nó sẽ ghi đè thông tin lên khách hàng cũ.

Mỗi file excel chỉ cho phép tối đa 200 khách hàng.

Thiết bị lắp đặt

Để nhập thiết bị từ file excel, mục “Thiết bị lắp đặt” chọn “Nhập Excel”. Có thể tải file Excel mẫu rồi điền đầy đủ thông tin thiết bị như ví dụ dưới đây. Trường hợp khách hàng có sẵn file excel “Danh sách thiết bị”, bạn có thể copy các tiêu đề bôi đỏ vào file “danh sách thiết bị”

Lưu ý: Các trường bôi đỏ là nội dung bắt buộc phải điền đầy đủ thông tin

Kho hàng

Để nhập dữ liệu kho hàng từ excel, mục “Kho hàng” chọn “Nhập Excel”. Có thể tải file Excel mẫu rồi điền đầy đủ thông tin sản phẩm như ví dụ dưới đây. Trường hợp khách hàng có sẵn file excel “Danh sách kho hàng”, bạn có thể copy các tiêu đề bôi đỏ vào file “danh sách kho hàng”

Lưu ý: Các trường bôi đỏ là nội dung bắt buộc phải điền đầy đủ thông tin

Sau khi tạo xong sản phẩm, chọn file Excel rồi nhấn “Xác nhận”

Last updated