CÀI ĐẶT NHÓM TÙY CHỌN RIÊNG

7. Cài đặt nhóm theo tuỳ chọn riêng

Cụ thể tính năng như sau:

- Công việc

+ Chế độ đặt thời gian công việc: Tùy theo ngành nghề có thế chọn “Bắt đầu”, “Kết thúc” hoặc chọn “Cả hai”

· Trường hợp chọn bắt đầu: Chỉ xét thời gian sẽ bắt đầu công việc đồng thời cảnh báo khi sắp bắt đầu công việc.

· Trường hợp chọn kết thúc: Chỉ xét thời gian cần kết thúc công việc và cảnh báo khi sắp kết thúc công việc.

· Trường hợp chọn cả hai: Xét thời gian sẽ bắt đầu công việc và thời gian cần kết thúc công việc đồng thời cảnh báo khi sắp bắt đầu và sắp kết thúc công việc.

+ Gộp xem cả quá khứ vào xem ngày hôm nay: Có thể chọn “Có” hoặc “Không”

· Nếu chọn có thì ngày trên khối lịch làm việc không những hiển thị công việc trong ngày mà còn hiển thị những công việc trong quá khứ mà chưa xong

· Nếu không chọn thì ngày trên khối lịch làm việc chỉ hiển thị những công việc của hôm nay.

+ Khoảng thời gian xét màu hạn việc: Khoảng thời gian sẽ xét để đổi màu nhãn thời hạn công việc

+ Gửi thông báo nhắc việc trước (Phút): Hệ thống sẽ gửi thông báo nhắc việc trước khi đến thời hạn một khoảng thời gian định sẵn (0 phút: Không gửi thông báo nhắc việc)

+ Gửi nhắc việc qua cả email: Hệ thống sẽ gửi thông báo nhắc việc trước khi đến thời hạn một khoảng thời gian định sẵn qua email người thực hiện công việc.

· Nếu cài đặt thời gian bắt đầu: Công việc ở việc mới thì báo việc sắp bắt đầu. công việc ở mục đang làm thì không báo.

· Nếu cài đặt thời gian kết thúc: Công việc ở việc mới thì báo việc sắp kết thúc, công việc ở mục đang làm thì báo việc sắp kết thúc.

· Nếu cài đặt cả hai: Công việc ở việc mới thì báo việc sắp bắt đầu, công việc ở mục đang làm thì báo việc sắp kết thúc

Cụ thể như sau:

+ Quản lý thời gian thực hiện công việc: Hiện khoảng thời gian lên trên thẻ công việc và người quản lý có thể chỉnh sửa thời gian bắt đầu và kết thúc thực tế khi duyệt đóng công việc

+ Kiểu hiển thị công việc: Hiển thị các công việc theo danh sách dọc hay từng nhóm được chọn.

+ Đánh giá công việc khi đóng việc: Hiển thị mục đánh giá sao và điểm khi duyệt đóng công việc.

+ Xác nhận kiểm kho trước khi đóng việc: Xác nhận đã kiểm tra kho mới có thể đóng việc

+ Xác nhận kiểm tiền trước khi đóng việc: Xác nhận đã kiểm tra thu chi mới có thể đóng việc.

+ Xét duyệt khi nhân viên tạo việc mới: Quản lý sẽ xét duyệt công việc mới do nhân viên tạo ra.

+ Việc tạo mới mặc định là việc riêng: Khi tạo mới công việc thì luôn thiết lập sẵn là việc riêng.

+ Tên công việc thường gặp: Danh sách tên công việc thường gặp để có thể chọn nhanh trong lúc tạo công việc.

- Thưởng phạt

+ Tiền thưởng ứng với 1 điểm khi đóng việc: Số tiền quy đổi ứng với 1 điểm thưởng khi đóng việc

+ Tiền phạt tính cho 1 lần đi trễ: Số tiền quy đổi ứng với 1 lần phạt khi đóng việc

+ Tiền phạt tính cho 1 lần nghỉ không lý do: Số tiền quy đổi ứng với 1 lần nghỉ không lý do khi đóng việc

+ Mức % điểm thưởng tương ứng với đánh giá 1 đến 5 sao: Mức điểm thưởng tương ứng từ 1 đến 5 sao khi đóng việc

- Tuỳ chọn khác

+ Phân quyền truy cập nhóm khách hàng: Giới hạn nhân viên truy cập nhóm khách hàng

+ Loại ưu tiên kho hàng: Có thế xét tồn hay không xét tồn tùy thuộc vào mỗi đơn vị

+ Quản lý thiết bị đã lắp đặt cho khách hàng: Quản lý thông tin và lịch sử xử lý các thiết bị đã lắp đặt cho khách

+ Chỉ số phụ của thiết bị: Nếu thiết bị có nhiều chỉ số phụ có thể tạo tên chỉ số thiết bị và ký hiệu để dễ dàng phân biệt

+ Quản lý khách hàng: Quản lý và sử dụng khách hàng trong công việc

+ Quản lý kho hàng: Quản lý và sử dụng kho hàng trong công việc

Last updated